Regulamin Indywidualnego Szkolenia Fitoterapeutycznego

 

I. Definicje.

Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna;

Materiały – wszelkie materiały – treści tekstowe, multimedialne i graficzne udostępniane w ramach Szkolenia. 

Uczestnik – osoba uczestnicząca w ‘Indywidualnym Szkoleniu Fitoterapeutycznym’

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: www.wkreconywzielone.pl.

Szkolenie – określenie ‘Indywidualnego Szkolenia Fitoterapeutycznego’

Platforma – strona internetowa należąca do Sprzedawcy dostępna pod adresem wkreconywzielone.pl

Sprzedawca, Prowadzący – Bartosz Jemioła prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Wkręcony w Zielone nr NIP: 8133616098, z siedzibą w: Błażowej przy ul. Żeromskiego 11, 36-030 Błażowa.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Warunkiem korzystania ze Szkolenia jest akceptacja poniższego regulaminu.

2. W przypadku nieakceptowania jakiejkolwiek części Regulaminu, prosimy o nie korzystanie z usług oraz opuszczenie stron platformy szkolenia.

III. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1.Indywidualne Szkolenie Fitoterapeutyczne obejmuje zajęcia jednorazowe z tematyki i zakresu wskazanego przez Uczestnika.

2. Szkolenie obejmuje dwie opcje dla Uczestnika:

a)  Analizę tematu lub zagadnienia przedstawionego przez Uczestnika oraz wysłanie indywidualnego skryptu opracowanego pod kątem potrzeb Uczestnika poprzez wyłącznie drogę mailową. 

b) Działania z podpunktu a) oraz dodatkowo omówienie na żywo za pośrednictwem zewnętrznej aplikacji livewebinar.com treści ze skryptu w terminie ustalonym odgórnie przez Prowadzącego;

W zależności od potrzeby Uczestnik może wybrać opcję z podpunktu a) lub podpunktu b).

3. Każde Indywidualne Szkolenie Fitoterapeutyczne rozpoczyna się od przesłania informacji od Uczestnika po opłaceniu szkolenia, a kończy się spotkaniem na żywo za pomocą aplikacji wymienionej w ust. 2.

4. Każda kolejna propozycja tematu/zagadnienia zgłoszona przez Uczestnika i wymagająca opracowania przez Prowadzącego jest równoznaczna z rozpoczęciem nowego ‘Indywidualnego Szkolenia Fitoterapeutycznego’.

5. Każde dodatkowe umówione spotkanie online za pomocą aplikacji wskazanej w ust. 2 dotyczące tego samego zagadnienia pochodzącego od Uczestnika wymaga dodatkowej opłaty.

6.Spotkanie na żywo za pomocą aplikacji wskazanej w ust. 2 trwa maksymalnie do 30 minut.

7. W nagłych i uzasadnionych przypadkach jest możliwość przełożenia ustalonego spotkania online na inny termin, warunkiem jest wcześniejsze powiadomienie mailowo (najpóźniej na 1 dzień przed spotkaniem)

8. W przypadku niemożności przeprowadzenia spotkania ze strony prowadzącego (okoliczność losowa), Uczestnik otrzymuje wcześniejsze powiadomienie i propozycję kolejnego terminu lub terminu ustalonego indywidualnie.

9. Bazarek Zielarski – sklep internetowy działający pod adresem: wkreconywzielone.pl służy do zakupu Indywidualnego Szkolenia Fitoterapetucznego drogą elektroniczną.

10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem z Platformy, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

11. Sprzedający ma prawo do dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji materiałów dydaktycznych, dodawania i wycofywania elementów formy prowadzenia Szkolenia a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.

12. Zasady udostępniania kursów muszą być przestrzegane przez wszystkich Uczestników Szkolenia.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE 

1. Uczestnikiem Szkolenia może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także podmioty gospodarcze i inne.
2. Szkolenie jest kursem płatnym dostępnym dla Użytkownika po tym, jak wpłata zostanie zaksięgowana na koncie.

3. Opłaty za kurs dokonuje się: Przelewem na rachunek bankowy:

 

Dane do wpłaty:

mBank : 48 1140 2004 0000 3502 7779 4450
WKRĘCONY W ZIELONE Bartosz Jemioła
36-030 Błażowa
Żeromskiego 11

 

Kupujący przelewa na konto Sprzedawcy kwotę wystarczającą do pokrycia zobowiązania wynikłego ze zgłoszenia. Po wypełnieniu formularza w przeglądarce pojawi się druk z danymi potrzebnymi do przelewu, który można zapisać na dysku albo wydrukować. Po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę Kupujący uzyska możliwość uczestniczenia w Szkoleniu.

4. Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
6. Prowadzący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać jeśli podawane będą niepełne dane oraz za wszelakie szkody wynikłe z stosowania wiedzy z dostępnych Materiałów/Skryptu do samoleczenia bez konsultacji lekarskiej. 

7.Samodzielne korzystanie z informacji podanych na Szkoleniu oraz w Skrypcie jest tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność Uczestnika.
8. Sprzedawca może udostępnić dane osobowe podmiotom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług a także w przypadku, gdy istnieje konieczność przekazania informacji, organom ścigania.
9. Do obrotu wprowadzane są informacje zgodnie z prawem.
10. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) Użytkownik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.
11. Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą emaili oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.

12.W celu wzięcia udziału w Kursie Uczestnik musi dysponować sprzętem komputerowym o konfiguracji sprzętowej nie słabszej niż następująca: urządzenie z dostępem do Internetu z ekranem o rozdzielczości min 1024×768 oraz przeglądarką obsługującą JavaScript.

V. UCZESTNIK

1.Użytkownikami mogą być osoby, firmy, które będą korzystały z zasobów Platformy wkreconywzielone.pl/kurs-podstawy-fitoterapii/

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z platformy zgodnie z zasadami oraz prawem polskim. Upublicznienie swoich danych osobowych jest na własną odpowiedzialność.
3. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania informacji, jeśli nastąpiła zmiana danych osobowych bądź tych innego typu.
4. Odpowiedzialność za naruszenie regulaminu jest po stronie Użytkownika.

VI. KWESTIE TECHNICZNE
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej

2. Ewentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie można sobie w takich przypadkach wnosić roszczeń wobec „Wkręcony w Zielone, Bartosz Jemioła” 

3. Zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych, i wysłania komunikatu online lub poprzez mail do użytkownika.

VII. GWARANCJA I REKLAMACJA

1.Wszelkie sugestie lub roszczenia dotyczące kursów należy zgłaszać bezpośrednio Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
wkreconywzielone.pl

2. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony.

3. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

VIII. KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę opisaną w paragrafie III, ust. 2 za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną, którego wzór przedstawiony jest poniżej:

 

Miejscowość, data

Imię, nazwisko i adres konsumenta/
Nazwa przedsiębiorcy i jego adres

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) odstępuję od umowy sprzedaży……….. zawartej dnia ……………
Proszę o zwrot ceny towaru na konto …………. oraz kosztów wysyłki towaru od Państwa do mnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.
Jednocześnie informuję, iż zakupiony towar zostanie zwrócony na warunkach określonych w umowie w ciągu 14 dni.

Z poważaniem,
…………………….

VII. DANE OSOBOWE

1.Zawierając Umowę ze Sprzedawcą, Kupujący przekazuje Sprzedawcy dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy, tj. imię i nazwisko oraz swój adres email.

2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe przekazane mu przez Kupującego wyłącznie w celu realizacji Umowy. Dane te będą przechowywane przez Sprzedawcę do czasu przedawnienie roszczeń z tytułu Umowy.

3. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego również w celu wystawienia faktury, jak również w celu uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej Sprzedawcy. Faktury zawierające dane osobowe Kupującego będą przechowywane w dokumentacji księgowej Sprzedawcy przez czas wymagany przez przepisy prawa.

4. Jeżeli Kupujący odstąpi od Umowy lub złoży reklamację, dane osobowe Kupującego będą również przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub realizacji procedury reklamacyjnej.

5. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.

6. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

7. Sprzedawca nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

8. Informacje przekazane przez Uczestnika podczas przebiegu szkolenia służą jedynie do opracowania specjalistycznego Skryptu i nie będą udostępniane osobom trzecim przechowywane przez Prowadzącego.

9. Sprzedawca zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

11.Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

12. Kupującemu przysługują następujące uprawnienia w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Sprzedawcę:

prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym w celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

13. Sprzedawca może odmówić Kupującemu realizacji niektórych jego uprawnień spośród wskazanych w ust. 11 powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania danych przez Sprzedawcę. Przykładowo, Sprzedawca może odmówić Kupującemu usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez niego zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy.

14. Uprawnienia, o których mowa w ust. 12 powyżej, Użytkownik może realizować, kontaktując się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej (wkreconywzielone@gmail.com).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. O zmianach Regulaminu, terminie wejścia zmian w życie, Użytkownik będzie poinformowany kanałem wkręconywzielone.pl, zmiany Regulaminu, wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji.

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.03.2021r.

 

    Cart