Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem: wkreconywzielone.pl, prowadzony jest przez Bartosza Jemiołę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Wkręcony w Zielone nr NIP: 8133616098, z siedzibą w: Błażowej przy ul. Żeromskiego 11, 36-030 Błażowa.

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Jako „Towar” w rozumieniu niniejszego Regulaminu należy traktować książki nowe, książki używane, starodruki, kompaktowe płyty CD oraz przedmioty pozostałe: torby tekstylne, naczynia do przechowywania produktów spożywczych, itp.
 3. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym,  e-mail lub telefonicznie
 4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.
 5. W przypadku zamówienia złożonego przez klienta drogą internetową momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mail)

II. Zakup i metoda płatności

 1. Proces zakupu polega na wybraniu przez klienta towaru z oferty Sklepu przedstawionego na domenie internetowej www.wkreconywzielone.pl i złożenia zamówienia zakupu korzystając z:
 • strony internetowej (formularza)
 • poczty elektronicznej (e-mail)
 • telefonicznie – zamówienia przyjmowane telefonicznie są jedynie w przypadku przerw technicznych serwisu internetowego.
 1. W chwili złożenia zamówienia Klient wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z procesem realizacji zamówienia za pośrednictwem podanego przez siebie adresu e-mail, bądź numeru telefonu.
 2. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa Sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna – sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
 3. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty – każdorazowo podając przyczynę takiego działania.
 4. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.
 5. Dowód zakupu (w postaci faktury VAT) jest dołączany do przesyłki na życzenie.

III. Koszt zamówienia

 1. Cena prezentowanego towaru z pozycji sklepowej nie obejmuje kosztów dostawy. Opłata za dostawę jest doliczana do wartości zakupionego przez Klienta towaru.
 2. Ostateczny koszt zamówienia składa się z ceny zakupionego towaru i opłaty za dostarczenie.
 3. Podane na stronie Sprzedającego ceny zarówno towaru jak i dostawy są cenami brutto.

IV. Warunki realizacji zamówienia

 1. Po złożeniu zamówienia na wybrany towar i sposób wysyłki, kupujący otrzyma na swój adres e-mailowy wiadomość potwierdzającą zakup.
 2. W powyższej wiadomości zawarty będzie całkowity koszt zamówienia, wraz z wszelkimi informacjami dotyczącymi zapłaty za zamówienie.
 3. Przy wyborze formy zapłaty z góry, wysyłka przedmiotu następuje do 5 dni roboczych od zaksięgowania całości wpłaty za zamówienie.
 4. Po zaksięgowaniu wpłaty, sprzedający w terminie do 2 dni roboczych informuje o tym fakcie kupującego za pośrednictwem wiadomości e-mail o przyjęciu wpłaty i przygotowaniu towaru do wysyłki.
 5. W przypadku nie otrzymania takiej wiadomości, pomimo dokonania wpłaty należy skontaktować się ze sprzedającym za pośrednictwem adresu e-mailowego bazarek.zielarski@gmail.com, bądź pod numerem telefonu: 883 602 367
 6. Zamówienia są realizowanie zgodnie z kolejnością ich otrzymania, do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie.
 7. W celu zminimalizowania kosztów dostawy ponoszonych przez kupującego, zakupione produkty o różnym czasie realizacji są wysyłane po skompletowaniu wszystkich towarów z zamówienia.
 8. Kupujący może wyrazić życzenie o podzieleniu zamówienia na kilka partii. Wszelkie dodatkowe koszty dostawy wynikłe z takiego podziału są po stronie klienta.
 9. Zamówienie zostanie zrealizowane tylko i wyłącznie gdy będzie zawierało poprawne dane odbiorcy (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej, bądź nazwę w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej), oraz adres, telefon i adres poczty elektronicznej.
 10. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia z winy sprzedającego, zobowiązuje się on do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie kupującego.
 11. Sprzedający nie odpowiada za straty poniesione przez kupującego inne niż koszty zakupionego towaru i dostawy, wynikłe w przypadku niemożności zrealizowania przez siebie zamówienia.
 12. Czas realizacji zamówień opłacanych przed wysyłką wynosi do 5 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Towar jest wysyłany poprzez Pocztę Polską.
 13. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.
 14. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania zamówienia.
  Klient może wycofać złożone zamówienie mailem bazarek.zielarski@gmail.com lub telefonicznie: 883 602 367, podając koniecznie NUMER ZAMÓWIENIA, swoje imię i nazwisko.
 15. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
 • Przelewem na rachunek bankowy:Dane do wpłaty:
  mBank : 48 1140 2004 0000 3502 7779 4450
  WKRĘCONY W ZIELONE Bartosz Jemioła
  36-030 Błażowa
  Żeromskiego 11

  Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.

 • Przy odbiorze, czyli za pobraniem. Przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych podanych w zamówieniu.
 1. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

V. Zwroty i reklamacje

 1. Wszystkie książki oznaczone jako ‘używane’ dostępne w sklepie są traktowane jako towar używany i jako takie nie podlegają zwrotom. Ukryte wady w książkach tj. uszkodzenia nie podane w opisie technicznym książki np. brakujące lub niezadrukowane strony, mogą być podstawą do wymiany książki lub zwrotu pieniędzy. Wszystkie pozostałe książki i towary oznaczone statusem stanu „nowe” traktowane są jako towar nieużywany.
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia.
 3. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Sklep zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru do odbiorcy.
 4. Jeżeli przy składaniu zamówienia Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (tj. kosztów przekraczających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia).
 5. Klient płaci za odesłanie towaru do Sklepu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Odstąpienie od umowy dotyczącej nagrań audialnych i wizualnych oraz programów komputerowych jest możliwe, jeżeli nie zostało usunięte (otwarte) oryginalne opakowanie towaru.
 7. Formularz zawierający wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrocie towaru jest następujący:Miejscowość, data

  Imię, nazwisko i adres konsumenta/
  Nazwa przedsiębiorcy i jego adres

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

  Oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) odstępuję od umowy sprzedaży……….. zawartej dnia ……………
  Proszę o zwrot ceny towaru na konto …………. oraz kosztów wysyłki towaru od Państwa do mnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.
  Jednocześnie informuję, iż zakupiony towar zostanie zwrócony na warunkach określonych w umowie w ciągu 14 dni.

  Z poważaniem,
  …………………….

 8. W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego towaru na adres Sklepu.
 9. Przesyłki reklamacyjne wysyłane za pobraniem nie są przyjmowane. W celu identyfikacji przesyłki reklamacyjnej, należy załączyć opis przyczyny reklamacji wraz z numerem zamówienia.
 10. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Sklep zwraca należność za reklamowany towar.
 11. Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady fizyczne nie wymienione w opisie.
 12. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 14 dni kalendarzowych, jednakże Sklep podejmie wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie.
 13. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar odsyłany jest na koszt Klienta.
 14. Ilekroć w niniejszym paragrafie oraz w § 10 niniejszego Regulaminu mowa jest o Kliencie, rozumie się przez to wyłączenie Klienta będącego Konsumentem.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Nazwy producentów towarów i e-wydań oraz ich marki należą do ich właścicieli lub innych upoważnionych podmiotów i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.
 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
 3. O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są w najbardziej widocznym miejscu na stronie głównej – w powitaniu.
 4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby nie satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd.
  Cart